องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน.rar   22 มิ.ย. 63 3
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC.rar   22 มิ.ย. 63 3
คู่มือการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ.rar   22 มิ.ย. 63 3
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.rar   22 มิ.ย. 63 3
  View : 7
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :