องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  View : 9
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :