องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 ม.ย. 66 116
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 114
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 115
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 109
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 106
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 113
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 28 ม.ย. 66 108
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 ม.ย. 66 112
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 28 ม.ย. 66 111
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 27 ม.ย. 66 111
รายงานผลดตามนโยบาย No Gift Policy 27 ม.ย. 66 88
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polocy 27 ม.ย. 66 91
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต 27 ม.ย. 66 90
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 27 ม.ย. 66 91
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 87
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 89
แนวปฏิบัติการจัดกาาเรื่องร้องเรียนการ 27 ม.ย. 66 87
การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน 21 ม.ย. 65 392
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 ม.ย. 65 409
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 21 ม.ย. 65 417
นโยบายไม่รับของขวัญ 21 ม.ย. 65 385
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 21 ม.ย. 65 388
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ม.ย. 65 390
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 21 ม.ย. 65 411