องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการดำเนิงงานประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 110
รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 112
แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 114
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 28 ม.ย. 66 116
ข้อบัญญัติงบประมาณ 22 ม.ย. 65 421
ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 9 ส.ค. 64 520
การประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 64 664
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 14 พ.ค. 64 634
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 14 พ.ค. 64 612
ผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 พ.ค. 64 624
แผนดำเนินงาน 2564 22 ม.ย. 64 641
แผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ม.ย. 64 666