องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศการติดตามประเมินผลแผล 2564 27 มิ.ย. 65 38
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ม.ย. 65 84
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 22 ม.ย. 65 75
แผนการดำเนินงานประจำปี 22 ม.ย. 65 83
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 22 ม.ย. 65 83
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) 22 ม.ย. 65 80
ข้อบัญญัติงบประมาณ 22 ม.ย. 65 91
ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 9 ส.ค. 64 249
การประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 64 323
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 14 พ.ค. 64 315
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 14 พ.ค. 64 314
ผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 พ.ค. 64 324
แผนดำเนินงาน 2564 22 ม.ย. 64 324
แผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ม.ย. 64 323