องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
กองช่าง

นายสุรศิลป์ ภูหินกอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง

นายอมร อ่อนหนองหว้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิตยา จันทร์ทองแท้
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอภิวัฒน์ ลำโกน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า