องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวหภัสรา สืบสิงคาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน