องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 19 ม.ย. 67 36
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ม.ย. 67 57
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.หนองทัพไทย พ.ศ. 2567 18 ม.ย. 67 54
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 67 42
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกาารทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ม.ย. 67 54
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 ม.ย. 66 227
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 221
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 233
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 218
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 211
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 215
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 28 ม.ย. 66 219
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 ม.ย. 66 236
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 28 ม.ย. 66 206
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 27 ม.ย. 66 205
รายงานผลดตามนโยบาย No Gift Policy 27 ม.ย. 66 154
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polocy 27 ม.ย. 66 160
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต 27 ม.ย. 66 157
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 27 ม.ย. 66 161
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 153
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 157
แนวปฏิบัติการจัดกาาเรื่องร้องเรียนการ 27 ม.ย. 66 156
การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน 21 ม.ย. 65 473
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 ม.ย. 65 490
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 21 ม.ย. 65 502
นโยบายไม่รับของขวัญ 21 ม.ย. 65 471
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 21 ม.ย. 65 477
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ม.ย. 65 468
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 21 ม.ย. 65 523