องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 19 ม.ย. 67 16
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ม.ย. 67 30
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.หนองทัพไทย พ.ศ. 2567 18 ม.ย. 67 25
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 67 24
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกาารทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ม.ย. 67 37
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 ม.ย. 66 202
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 200
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 209
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 194
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 187
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 202
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 28 ม.ย. 66 208
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 ม.ย. 66 224
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 28 ม.ย. 66 193
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 27 ม.ย. 66 194
รายงานผลดตามนโยบาย No Gift Policy 27 ม.ย. 66 145
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polocy 27 ม.ย. 66 148
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต 27 ม.ย. 66 147
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 27 ม.ย. 66 151
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 142
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 146
แนวปฏิบัติการจัดกาาเรื่องร้องเรียนการ 27 ม.ย. 66 146
การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน 21 ม.ย. 65 462
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 ม.ย. 65 477
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 21 ม.ย. 65 490
นโยบายไม่รับของขวัญ 21 ม.ย. 65 460
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 21 ม.ย. 65 466
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ม.ย. 65 459
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 21 ม.ย. 65 512