องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 67 58
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567 18 ม.ย. 67 69
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 มี.ค. 67 56
รายงานการเงินประจำปี 12 ธ.ค. 66 88
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 20 ก.ค. 66 132
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 20 ก.ค. 66 137
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 20 ก.ค. 66 135
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ.66 16 ก.พ. 66 291
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค. 66 16 ก.พ. 66 288
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65 16 ก.พ. 66 275
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65 16 ก.พ. 66 288
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 16 ก.พ. 66 266
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 15 ก.พ. 66 287
งบแสดงฐานะการเงิน 22 มิ.ย. 65 401
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 477
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 22 ม.ย. 65 530
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง 22 ม.ย. 65 536
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 512
สลิปเงินเดือน 3 ก.ย. 64 1477
รายผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 14 พ.ค. 64 655
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 14 พ.ค. 64 654
ข้อบัญญัติงบประมาณ 14 พ.ค. 64 702