องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2567 26 มิ.ย. 67 26
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 24 มิ.ย. 67 28
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 12 มิ.ย. 67 41
จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 12 มิ.ย. 67 26
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 12 มิ.ย. 67 24
แผ่นพับป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 12 มิ.ย. 67 37
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะก่อนคลอดกำหนด 12 มิ.ย. 67 30
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 12 มิ.ย. 67 46
แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 12 มิ.ย. 67 25
แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 12 มิ.ย. 67 31
แบบสำรวจฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2566 11 มิ.ย. 67 32
รายงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการฝึกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน ณ รพ.สต. ในเขตความรับผิดชอบ 11 มิ.ย. 67 28
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 67 25
ประชาสัมพันธ์โครงการสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 11 มิ.ย. 67 35
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 67 51
ความรู้การป้องกันภัย PM 2.5 10 ก.ค. 66 223
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น 10 ก.ค. 66 228
การจัดการน้ำเสียชุมชน 9 ก.ค. 66 225
แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ก.ค. 66 212
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธาน 27 ต.ค. 63 1083
โครงการสำรวจสุนัขและแมว 27 ต.ค. 63 3697