องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
คณะผู้บริหาร

นายวีระ เสมัง
นายก อบต.
043-565-178 ต่อ 101

นายวินัย กุลสุวรรณ
รองนายก อบต.
043-565-178 ต่อ 102

นายชัชวาล บรรณาลัย
รองนายก อบต.
043-565-178 ต่อ 103

กำลังปรับปรุงขอมูล
เลขานุการ