องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวหน้าส่วนราชการ

นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
089 5804157

นางวิภาพร สีโร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางชนิดาภา บุญแดนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุพรรณี วงค์จอม
ผอ.กองคลัง

พ.จ.อ.ปัญญา ปีเจริญ
นักจัดการงานช่าง

นางอารยา คำจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- รอปรับปรุง -