องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
กองคลัง

นางวิภาวดี ทาลุมพุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญพรรษ สำโรงแสง
จพง.การเงินและบัญชี

นางนงลักษณ์ บรรณาลัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.บุษรารัตน์ สีหะวงศ์
ผช.จพง.จัดเก็บฯ

นางสาวนิภาวรรณ วงศ์น้ำคำ
ผช.จพง.การเงินฯ

นางสาวดารุณี ไชยสมศรี
ผช.จพง.พัสดุ

นางสาววิไลพร ตังกิจ
ผช.จพง.ธุรการ