องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
สำนักปลัด

นางชนิดาภา บุญแดนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสงวน โพธิ์แสง
นิติกร

นายนรินทร์ ทอนศรี
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุจิญ กูณกัน
นักพัฒนาชุมชน

นางญาณิพัชญ์ พรมราช
นักวิชาการสาธารณสุข

นายยุทธนา อุทุมพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกทม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาติ น้อยห้างหว้า
จพง.ป้องกันและบรรเทาสารณภัย

นายอนุชา ศรีเมือง
จพง.ธุรการ

นางสาวธนัญญา จันโสภา
จพง.สาธารณสุข

นางศิริลักษณ์ พิลาสมบัติ
ผช.จพง.นักพัฒนาชุมชน

นายไชยา เบ้าช้างเผือก
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธวัชชัย วรรณวงค์
ผช.นักวิชาการเกษตร

นายปัญญา มารินทา
พนักงานขับรถยนต์

นางกัลนิกา ชารีดา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเสกสิทธิ์ วลัยศรี
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวนิภาวรรณ วงค์น้ำคำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป