องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: ข้อบัญญัติท้องถิ่น


ข้อบัญญัติท้องถิ่น


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   26 มิ.ย. 63 19
  View : 82
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :