องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: งานบริการจัดเก็บภาษี


งานบริการจัดเก็บภาษี
  • ​คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 2499 
  • คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  • คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  • เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทางอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   16 มิ.ย. 63 5
  View : 54
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :