องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
 อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
 สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

  View : 18
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :